Hallo en welkom bij DagPost

We zijn altijd op zoek naar berichten en willen de media confronteren wanneer deze berichten slechts half verslaat of zelfs weigert de berichten naar waarheid weer te geven.

Indien je zo’n situatie waarneemt, laat dit ons dan weten via het contactformulier.

Ook nodigen wij anderen uit om hun eigen berichten te schrijven en te delen met de gemeenschap zo lang als de bronnen voor deze berichten beschikbaar zijn.

Voel je vrij om te reageren, te discussiëren, vragen te stellen of zelfs onze berichten te corrigeren.

Zijn moskeeën een bedreiging voor Westerse culturen?

Risico’s zijn er altijd wanneer groepen mensen uit verschillende culturen en met verschillende tradities zich vestigen in een reeds gevestigde plek met gevestigde tradities en culturen. Ongeacht aan welke kant je staat, het potentieel voor leerzame ervaringen bestaat.

 

Niettemin zou het voor de gemeenschappen die deze vreemdelingen accepteren ontzettend gevaarlijk zijn problemen te negeren, wanneer deze de kop opsteken. Het zou zelfs niet alleen onverstandig, maar onvermijdelijk catastrofaal zijn als kritiek en legitieme vragen die richting deze nieuwe groepen, hun cultuur, tradities en samenkomsten gesteld worden, over het hoofd zouden worden gezien.

 

Hoewel vele zorgen mogen voortkomen uit misverstanden, vele meer komen voort uit zeer reële, zich herhalende en zeer ernstige gebeurtenissen uit zowel heden als verleden.

 

Voor dit artikel hebben we ons voorgenomen moskeeën onder de loep te nemen; niet de religie islam zelf, maar simpelweg de moskeeën en wat vaak zowel binnen hun muren als ook in de gemeenschappen erbuiten is aangetroffen.

 

We zullen hier in drie delen naar kijken;

 

i Buitenlandse invloed op en investeringen in moskeeën in het Westen.

ii Haatpredikers, rekrutering van terroristen en parallelle maatschappijen.

iii In moskeeën gevonden partijen wapens

 

i

 

Buitenlandse investeringen in moskeeën is een probleem dat in meer of mindere mate al op plekken als Frankrijk¹ en Duitsland¹ is bestreden en onderzocht. De groei van bepaalde stromingen binnen de Islam zoals het vooral in het soenitische Saudi-Arabië aanwezige wahabisme, wordt al “de voornaamste bron van het wereldwijde¹“[sic] genoemd. Er wordt gezegd dat Saudi-Arabië vraagstukken zoals de vluchtelingencrisis heeft aangegrepen en heeft aangeboden door heel Duitsland¹ moskeeën te bouwen, wat bij zou kunnen dragen aan het verspreiden van zijn boodschap. Andere landen zoals Canada¹ hebben ook connecties met bepaalde moskeeën en deels onbekende internationale geldschieters ontdekt. Dit is echter niet uniek voor alleen Saudi-Arabië, omdat ook Qatar¹ connecties met moskeeën in andere Europese landen heeft. In het bijzonder de Qatarese moskeeën hebben vaak connecties met de Moslimbroederschap¹, een organisatie die vaak met terrorisme in verband wordt gebracht, met name in Egypte¹. In Oostenrijk is het vanuit het buitenland financieren van moskeeën en imams in 2015¹ verboden. Deze wet werd aangenomen om juist radicalisme en potentiële politieke¹ * invloed vanuit moslimlanden¹ te bestrijden.

 

 

Turkije is ook een land dat moskeeën voor politieke doeleinden lijkt in te zetten. In Nederland, waar zich een door Turkije ondersteunde „megamoskee¹„ bevindt, zijn moskeeën ervan beschuldigd namens de Turkse regering te spioneren¹.  Nederland staat hiervan niet het enige geval. Ook in Duitsland zijn er voorbeelden van moskeeën en imams¹ geweest die rapporteren aan Turkije¹*. Duitse autoriteiten hebben in Keulen een vanuit een moskee¹* opererend Turks spionagenetwerk gevonden dat Koerden, Turkse dissidenten¹ en mogelijkerwijs de staat bespioneerden. Zulke situaties worden nog verontrustender wanneer potentiële politieke invloed kan worden uitgeoefend vanuit moskeeën onder het mom van „islamofobiebestrijding”, doordat er op een manier gestemd¹ wordt die zonder meer buitenlandse belangen behartigen. De situatie wordt zelfs nog zorgwekkender, als dit wordt gekoppeld aan het feit dat in elk geval één buitenlands staatshoofd zijn burgers ertoe oproept niet te assimileren¹. Hoe groot deze netwerken met spionnen en politieke agenten precies zijn, is nog niet duidelijk¹, maar de push om te groter te maken, gaat door¹, net als de weerstand ertegen¹. Vanwege het feit welke connecties tussen moskeeën en „radicale” organisaties¹ (laat staan vreemde mogendheden) vaak kunnen worden aangetoond, zou je je af kunnen vragen waarom dit soort dingen überhaupt worden getolereerd.

 

 

ii

Aanzetten tot haat en geweld jegens anderen wordt in vele Westerse landen sinds jaar en dag als verwerpelijk beschouwd en is in veel gevallen illegaal. Hoewel het geen nieuw fenomeen is, lijkt er soms wel laks mee te worden omgegaan, wanneer dit aanzetten tot haat van een imam of vanuit een moskee komt. Al zo’n 20 jaar¹ predikt Anjem Chaudry in het VK haat en hij was een van de velen die door de anti-terreurpolitie voor zijn ondersteuning en lidmaatschap van ISIS¹ is gearresteerd (de arrestatie was niet specifiek vanwege „aanzetten tot haat”, maar voor het lidmaatschap van ISIS zelf). Dit is geenszins een alleenstaand geval en hoewel veel van de haat tegen niet-moslims is gericht, kan het ook gebruikt worden tegen aanhangers die zich tegen iets uitspreken¹. Vaak werkt het „haatprediken” in het voordeel van gesloten gemeenschappen die zichzelf¹ isoleren en zich in een positie brengen waarin het pleiten voor het tot slaaf maken van anderen¹ en een vrije maatschappij¹ zaken worden die ondergeschikt zijn aan de religieuze traditie. Het is herhaaldelijk duidelijk geworden dat mensen die haat jegens anderen¹ bepleiten en terrorisme¹ ondersteunen een plek voor zichzelf hebben gevonden. Niet eens een verborgen plek¹, maar soms zelfs een plek in de hoofdstad van een land¹. Het kan er soms op lijken dat deze incidenten, instanties die zulke sprekers een podium geven en de sprekers zelf welkom zijn en worden getolereerd¹ door niet alleen afgezonderde gemeenschappen¹, maar ook door politici¹.

Het VK staat niet alleen wat dit fenomeen¹ betreft. Echter niet voor wat betreft parallelle gemeenschappen¹ of voor het uit moskeeën afkomstige aanzetten tot haat. Gevallen van aanzetten tot haat afkomstig van buiten moskeeën (en van buiten de Islam) wordt veel minder getolereerd¹. Duitsland heeft dit probleem zien toenemen en ondanks onderzoek dat directe verbanden tussen moskeeën en „radicalisme¹„ heeft gelegd, vaak zelfs direct met terroristische organisaties¹, zijn het meestal de critici die in een kwaad daglicht¹ worden gezet. Duitsland heeft al vele invallen¹ op moskeeën en aan moskeeën¹ gelieerde individuen uitgevoerd. Met het publiek dat voorhanden is om zo’n boodschap¹ te horen, en het feit dat bekende terroristen hierbij ook betrokken¹ zijn, lijkt het groeiende aantal moskeeën niet meer dan een toename in het aantal invallen¹, potentiële radicalisatie¹ en het aanvuren van een toename in antiwesterse sentimenten¹, zelfs in het Westen, tot gevolg te hebben.

Ook Frankrijk heeft veel problemen met moskeeën. Van illegale scholen die vanuit moskeeën opereren (Britse cijfers hebben aangetoond dat er ook verschillende illegale scholen zijn gevonden die verbonden zijn aan synagogen [31%] en kerken [12%], maar de meeste hadden links met moskeeën¹ [57%]) en die met „jihadisten¹ in verband worden gebracht, tot de sluiting van andere¹, zelfs tot 100 stuks per keer¹. Terwijl „haatpredikers” bij bosjes¹ worden gedeporteerd, zijn er verdere oproepen tot de sluiting van moskeeën in Frankrijk geweest die „haatpredikers¹„ toelaten en in het land een platform geven. Ook in de VS hebben haatpredikers tevens¹ met dodelijke gevolgen gesproken. Niet alleen haatdragende taal zoals we die van anderen¹ hebben gezien (en waarover veel is bericht), maar ook het aanmoedigen tot directe actie door een spreker¹ die juist over dat thema een preek hield. Radicalisering in de VS is zowel binnen¹ als buiten de landsgrenzen geconstateerd, en hoewel de bedreigingen in ernst van elkaar verschillen, is de gewenste uitkomst altijd dezelfde¹.

Ook in Denemarken zijn de parallelle gemeenschappen en waarden toegenomen. In sommige moskeeën sprak men zich in preken uit voor het stenigen¹ en met een zweep slaan¹ van overspeligen, en tevens voor het slaan van kinderen die niet bidden¹. Hiernaast waren er ook moskeeën die openlijk hun ondersteuning voor terreurorganisaties als ISIS¹ hebben uitgesproken. Radicalisering en het promoten ervan is wijdverspreid¹ en wordt in het Westen¹ steeds gangbaarder. Uit het sluiten¹ van kinderhuwelijken en het legaal laten voortbestaan¹ van zulke huwelijken blijkt dat parallelle gemeenschappen niet alleen de ruimte krijgen om te groeien, maar door passiviteit en tolerantie¹ zelfs worden aangemoedigd. Radicalisering lijkt echter niet alleen door moskeeën te worden verspreid, gezien wahabieten hun vorm van radicalisering door andere kanalen¹ verspreiden. Andere groepen beweren echter dat het politieke klimaat in het Westen een grotere zorg zou kunnen zijn dan het aanpakken van de dreiging van radicalisering¹.

 

 

iii

Het waarschijnlijk meest zorgwekkende aspect van moskeeën in Europa is iets dat schrikbarend gangbaar aan het worden is – grote wapenvoorraden¹ die in moskeeën worden opgeslagen die vaak tegen het Westen of ten gunste van radicalisme preken. In Frankrijk zijn uit veiligheidsoverwegingen meer dan 100 moskeeën gesloten¹ nadat verschillende hoeveelheden wapens¹ waren gevonden en bewijzen van radicalisatie¹ toenamen. Sommige genomen maatregelen hebben geleid tot het sluiten van moskeeën en hebben sommige individuen verboden het land¹ te verlaten om zodoende te vermijden dat geradicaliseerde individuen zouden gaan vechten voor terreurorganisaties. Sommige van de terreinen waar invallen zijn gedaan huisden ook onrechtmatige islamitische scholen en bezaten wapens¹.

Ook in moskeeën in Duitsland¹* zijn oorlogswapens gevonden, toen bij een serie invallen voorraden¹ werden ontdekt en meerdere personen zijn gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van aanslagen in Duitsland¹. Bij andere invallen in andere landen zijn verscheidene soorten wapens en andere smokkelwaar¹ gevonden, en tevens plekken die instructies gaven voor het bouwen van bommen en voor het gebruik¹ van wapens. Dit komt voor op plekken uiteenlopend van Europa tot India¹ en Pakistan¹, en zelfs Oeganda¹ en Kenia¹ en is dus niet slecht een tot een bepaald gebied beperkt probleem, maar wordt wel vaak over het hoofd gezien.

 

 

Conclusie

Er zijn natuurlijk zowel binnen als buiten deze gesegregeerde gemeenschappen die zich inzetten tegen problemen als „haatzaaien” en radicalisering. Dit wordt vaak in samenwerking met veiligheidstroepen en overheden gedaan om zo de risico’s en dreiging die binnenlandse en internationale terreur vormen, te verwijderen. Maar het punt blijft dat in een vrije samenleving, een plek die zich zo gemakkelijk leent voor deze haatdragende boodschappen, buitenlandse agenten en militaire depots moeten worden onderzocht of zelfs een halt moeten worden toegeroepen.

Als een dergelijke uitkomst zo vaak voortkomt uit dit soort ontmoetingsplekken, dan is het tijd voor de vraag: Moeten we toelaten dat deze ontmoetingsplekken blijven bestaan en toenemen? Wanneer spionnen die onder de neus van de staat kunnen opereren simpelweg kunnen worden weggewuifd als zijnde ideologische componenten van een groep, wat voor hoop voor de veiligheid van de staat en het volk is er dan nog?

Wanneer er geld wordt uitgegeven om informatie te vergaren en om te vechten tegen iets dat binnen de zelfgesegregeerde gemeenschap vaak als een doodnormaal gebruik en idee wordt beschouwd, waarom mag deze gemeenschap dan blijven bestaan op een plek die vaak wordt afgeschilderd als een „vijand” zoals het Westen?

Sommige geldschieters lijken al te hebben gewaarschuwd, hun woorden schijnbaar profetisch voor de dingen die nu wereldwijd plaatsvinden, maar dit wordt goedgepraat of genegeerd als een xenofobische hersenschim.
„De moskeeën zijn onze barakken, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten.”[sic] – Turkse president Recep Tayyip Erdogan¹.

 

Natuurlijk zijn er incidenten geweest waarbij moskeeën zelf werden aangevallen en hierover¹ is uitvoerig bericht. Maar er zijn ook aanvallen op synagogen¹ en kerken¹ die al te vaak maar op de achtergrond lijken te worden gehouden en waarover amper bericht wordt, hoe dodelijk ze ook zijn.

 

Met zo’n gemeenschappelijke rode draad van parallelle gemeenschappen, geldschieters die een gebrek aan integratie¹ aanmoedigen, en een aanhoudende strijd tegen radicalisering en oorlogswapens die bewust in een gebedshuis worden ondergebracht, moeten we dan moskeeën überhaupt nog wel laten opereren?

 

 

 

Aanvullende bronnen:

 

Spionage

Bron: http://www.breitbart.com/london/2017/02/15/germany-arrests-islamic-clerics-allegedly-spying-turkey/

Archief: http://archive.is/4i9jV

 

Bron: http://www.voanews.com/a/germany-raids-on-turkish-imams/3745252.html

Archief: http://archive.is/Nc11W

 

Invallen:

Bron: https://www.rt.com/news/377415-german-police-raid-imams/

Archief: http://archive.is/hkNmv

 

Bron: http://www.bbc.com/news/world-europe-39114221

Archief: http://archive.is/2QXcl

 

Bron: http://legalinsurrection.com/2017/02/swiss-police-raid-mosque-and-homes-arrest-suspected-isis-terrorist/

Archief: http://archive.is/jxxnr

 

Politieke / parallelle gemeenschap

Bron: https://www.1limburg.nl/fatwa-tegen-kritische-gelovigen-moskee-geleen

Archief: http://archive.is/bDr9S

 

Bron: http://www.thelocal.ch/20170224/winterthur-mosque-presses-charges-against-duo-who-reported-imam-for-inciting-murder

Archief: http://archive.is/l34gO

 

Bron: http://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-27020970

Archief: http://archive.is/gENg4

 

Bron: http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10983109/Trojan-horse-plot-report-disturbing-evidence-of-intolerant-Islamic-ethos.html

Archief: http://archive.is/Hd1y2

 

Bron: http://nyheder.tv2.dk/2016-02-28-baggrund-for-programserien-moskeerne-bag-sloeret

Archief: http://archive.is/9G9FG

 

Bron: http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Al-Aqsa-mosque-preacher-calls-on-Allah-to-blow-up-Moscow-and-Washington-468041

Archief: http://archive.is/xeCj5

 

 

 

Aanbevolen video’s

Undercover moskee-onderzoek, VK. 1 en  2

Undercover sharia-onderzoek, VK, Panorama.

 

 

Dit is mogelijk de eerste van vergelijkbare dergelijke artikelen die botsende culturen en wat deze met zich meebrengen onder de loep nemen.

 

 

Hartelijk bedankt voor deze vertaling aan iemand in ons gemeenschap.